Regulamin

§1. DEFINICJE

Administratorem Danych Osobowych – jest wpisany do prowadzonej przez ministra
właściwego ds. gospodarki
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), przedsiębiorca: Łukasz
Sławecki
(posiadający NIP 6332079590, REGON 241588015), prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MOMENT
Przemysław Asztemborski, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. śląska 24 (kod pocztowy: 44-335
Jastrzębie-Zdrój), posiadającej NIP 6332079590, REGON 241588015, wpisanej do CEIDG;

Dostawca – podmiot profesjonalny, zawodowo trudniący się transportem drogowym
towarów albo usługami
pocztowymi, z którym współpracują Sprzedawcy;

Check-box – przycisk wyboru w kształcie małego prostokąta, który można odznaczyć
klikając nań lewym
przyciskiem myszy bądź konsoli dotykowej;

Hasło – oznacza ustalony przez Klienta ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych,
znany jedynie
Klientowi, ustalony przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie, umożliwiający Klientowi dostęp do
Konta
Klienta w Sklepie internetowym;

Klient – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, która posiada pełną zdolność do
czynności prawnych, osobę
prawną albo jednostkę organizacyjną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która
dokonuje
Zamówienia w Sklepie;

Konto – oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego zarejestrowanego
Użytkownika panel
administracyjny w Sklepie, za pomocą którego Użytkownik ten uzyskuje dostęp do dotyczących go
elektronicznych danych przechowywanych przez oprogramowanie Sklepu, umożliwiający Użytkownikowi
składanie
zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych

Login – oznacza indywidualizujące oznaczenie Klienta, przez niego ustalone
składające się z ciągu znaków
literowych, cyfrowych lub innych i wymagane wraz z Hasłem do złożenia Zamówienia w Sklepie
internetowym;

Rejestracja – oznacza podjęcie szeregu czynności polegających na prawidłowym
wypełnieniu przez Klienta
formularza on-line znajdującego się na Stronie internetowej www.dobrymoment.coml, zmierzających do
założenia
Konta w Sklepie. Podczas procesu Rejestracji Klient zobowiązany jest ustalić swój indywidualny Login
oraz
Hasło;

Reklamacja dotycząca towaru – oznacza, związane z uznaniem przez Konsumenta, że
towar jest wadliwy,
odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawcami albo żądanie Konsumenta obniżenia
ceny albo
naprawy bądź wymiany towaru na nowy;

Reklamacja dotycząca usługi – oznacza wszelkie roszczenia Konsumenta przysługujące
mu na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z nieprawidłowym wykonaniem usługi świadczonej
drogą
elektroniczną przez Usługodawcę;

Sklep – oznacza sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawców, dostępny na Stronie
Internetowej
www.dobrymoment.com

Sprzedawcy/Usługodawcy – oznacza właściciela Sklepu: wpisanego do prowadzonej przez
ministra
właściwego ds.
gospodarki Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), przedsiębiorca:
Przemysław
Asztemborski (posiadający NIP 6332079590, REGON 241588015), prowadzący działalność gospodarczą pod
nazwą
MOMENT Przemysław Asztemborski, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Śląska 24 (kod pocztowy:
44-335
Jastrzębie-Zdrój), posiadającej NIP 6332079590, REGON 241588015, wpisanej do CEIDG;

Strona internetowa – strona internetowa, pod którą prowadzony jest Sklep
internetowy, udostępniona w domenie
www.dobrymoment.com;
System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i
oprogramowania,
zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci
telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego;

Towar/Produkt – rzecz ruchoma prezentowana na stronach Sklepu albo będąca
przedmiotem umowy sprzedaży
zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcami;

Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą przez Sprzedawców z Klientem
Sklepu internetowego, w
trybie określonym w niniejszym Regulaminie;

Usługa świadczona drogą elektroniczną – usługa świadczona bez jednoczesnej obecności
stron (na odległość),
poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą
urządzeń
do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest
w
całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy
z dnia
16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej,
która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną;

Ustawa o prawach konsumenta – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz.U. z
2014 r.
poz. 827);

Użytkownik – osoba w jakikolwiek sposób korzystająca ze Sklepu (np. poprzez
zapoznawanie się z
treściami
znajdującymi się na Stronie);

Zamówienie – oznacza złożenie Sprzedawcom przez Klienta oferty zakupu konkretnych
Towarów
prezentowanych na
stronie Sklepu internetowego, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przedmiotem działalności Sklepu DOBRYMOMENT.COM jest handel detaliczny i hurtowy produktami, w
  tym
  zaproszeń, wszelkiego druku, cięcia laserowego, nadruku UV, personalizacji produktów wedle
  wytycznych
  klienta.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługują
  się
  Sprzedawcy są następujące:
  • połączenie z siecią internet,
  • prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5 oraz technologię
  kaskadowych
  arkuszy stylów CSS3, w szczególności przeglądarka Internet Explorer 7.0 albo Firefox 3.0 (dla
  systemu
  operacyjnego Windows w wersji co najmniej 98) albo przeglądarka Netscape 7.0 albo Opera 7.02
  (dla
  systemu
  operacyjnego Windows w wersji co najmniej XP),
  • włączona obsługa JavaScript oraz cookies,
  • zainstalowana wtyczka Flash Player
  • czynna skrzynka poczty elektronicznej.
  • Klientami Sklepu mogą być zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy.
 3. Sprzedawcy informują, że warunkiem złożenia zamówienia oraz rejestracji w Sklepie jest
  zapoznanie się
  z
  postanowieniami niniejszego regulaminu oraz ich zaakceptowanie. Oświadczenie o akceptacji
  regulaminu nie
  ma
  charakteru bezwarunkowego, gdyż postanowienia regulaminu nie mogą naruszać praw Konsumenta
  wynikających
  z
  bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, a także nie mogą kształtować praw i
  obowiązków
  Konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Jednak w
  przypadku,
  gdy
  Użytkownik nie akceptuje jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca uprzejmie
  prosi o
  nieskładanie zamówień oraz niezakładanie Konta. Niniejsze postanowienie winno być interpretowane
  z
  uwzględnieniem treści §13 ust. 6 niniejszego Regulaminu.
 4. Jeśli Klient uważa, że jakieś postanowienie Regulaminu narusza jego prawa albo interesy jako
  Konsumenta,
  Sprzedawcy uprzejmie proszą o poinformowanie ich o tym. Jeżeli okaże się, że twierdzenia Klienta
  w tej
  kwestii są zasadne, Sprzedawcy niezwłocznie wprowadzą w Regulaminie odpowiednie zmiany.
 5. Prezentacja na stronach sklepu internetowego towarów stanowi zaproszenie do zawarcia umowy
  (zgodnie z
  przepisem art. 71 Kodeksu cywilnego).
 6. Zakazane jest dostarczanie do sklepu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.
 7. Warunki realizacji zamówień nietypowych (nie wynikających z prezentacji produktów na stronie
  internetowej
  sklepu) są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.
 8. Wobec umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza
  granicami
  Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe
  przepisy
  prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowanie właściwych
  przepisów
  prawa powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia jednak
  Konsumenta
  ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy
  prawa,
  które powszechnie obowiązuje na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego
  pobytu.
 9. Wobec formy umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu
  poza
  granicami Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie ma prawo obowiązujące na terytorium państwa, w
  którym
  Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
 10. Wobec treści oraz formy umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami mającymi siedzibę
  poza
  granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie
  zastosowanie
  mają
  wyłącznie właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej
  Polskiej.

§3. KONTO KLIENTA

 1. Klient może założyć indywidualne Konto Klienta w Sklepie. Założenie Konta Klienta nie jest
  jednak
  wymagane, aby dokonać zakupu w Sklepie.
 2. Zakładając Konto Klienta, Klient wypełnia dedykowany do tego celu formularz podając w przypadku
  osób
  fizycznych: kraj, imię i nazwisko Klienta, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, w
  przypadku
  firmy: kraj, nazwę firmy Klienta, numeru NIP firmy Klienta, numer telefonu, adresu e-mail, adres
  siedziby
  firmy Klienta, NIP, REGON. Klient ustala Hasło. Podany adres e-mail jest jednocześnie Loginem.
 3. Po wpisaniu danych rejestracyjnych Klient ma możliwość zaakceptowania Regulaminu. Odznaczenie
  Check-boxa
  dotyczącego akceptacji Regulaminu jest dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego złożenia
  zamówienia.
 4. Rejestracja Klienta potwierdzana jest przez Sprzedawców za pośrednictwem wiadomości e-mail.
  Umowa o
  bezpłatne świadczenie usługi elektronicznej, polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie,
  zawierana jest
  w
  momencie wysłania do Klienta przez Sprzedawców wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu
  poprzednim.
  Klient
  może w każdym czasie zakończyć świadczenie na jego rzecz usługi elektronicznej przez
  Sprzedawców,
  usuwając
  swoje Konto ze Sklepu. Usunięcie przez Klienta Konta ze Sklepu internetowego oznacza rozwiązanie
  umowy,
  o
  której mowa w zdaniu 2 niniejszego ustępu.
 5. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Loginu i Hasła, które powinien
  przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Login
  lub
  Hasło
  Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego
  zawiadomienia
  o
  tym fakcie Sprzedawców.
 6. Klient po rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na Konto Klienta i dokonywać zmian
  podanych
  przez siebie danych.

§4. ZAMÓWIENIE

 1. Zamówienia może dokonać pełnoletnia osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub
  przedsiębiorca. Składanie zamówień w Sklepie internetowym DOBRYMOMENT.COM odbywa się za
  pośrednictwem:
  Wypełnienia formularza zamówieniowego, po uprzedniej REJESTRACJI kupującego. Zamówienia można
  składać 24
  godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, oraz w
  soboty
  niedziele
  i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia pracy.
 2. Sprzedawcy proszą o zachowanie staranności przy wypełnianiu formularza (należy wypełnić
  wszystkie
  niezbędne (*) pola), ponieważ nieprawidłowe wypełnienie może uniemożliwić Sprzedawcom realizację
  złożonego
  zamówienia.
 3. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wysłanie
  przez
  Sprzedawców do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego Zamówienia
  stanowi
  przyjęcie oferty.
 4. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy
  Nabywcą
  a Sprzedawcami.
 5. Miejscem zawarcia Umowy sprzedaży jest siedziba Sprzedawców.
 6. Klient może składać zamówienie poprzez “koszyk” znajdujący się na stronach Sklepu Internetowego.
 7. Klient po skompletowaniu Zamówienia na Stronie Internetowej i określeniu formy płatności oraz
  dostawy
  wysyła Zamówienie do Sklepu. Przed wysłaniem Zamówienia Klient jest zobowiązany do: zalogowania
  się do
  Konta
  Klienta, jeżeli Klient takie posiada; jeżeli nie posiada Konta Klienta, podania danych
  wymienionych
  poniżej
  w ust. 8.
 8. Klient wypełnia dedykowany formularz podając w przypadku osób fizycznych: Kraj, imię i nazwisko
  Klienta,
  numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania; w przypadku firmy: nazwę firmy Klienta, numeru
  NIP
  firmy
  Klienta, numer telefonu, adresu e-mail, adres siedziby firmy Klienta.
 9. Klient ma prawo do zmiany danych umieszczonych na fakturze. Aby to uczynić należy zadzwonić pod
  podane
  numery telefonów oraz przedstawić dane, które będą zmieniane. Po ich potwierdzeniu Klient może
  dokonać
  zmiany.
 10. W przypadku Zamówienia jednorazowego Klient nie ma możliwości śledzenia statusu zamówienia
  poprzez
  dedykowane do tego celu funkcje udostępniane w Koncie Klienta. Otrzymuje informację na podany
  adres
  e-mail o
  złożeniu Zamówienia oraz potwierdzenie jego wysyłki.
 11. Sklep potwierdza automatycznie (mailem) przyjęcie zamówienia poprzez Sklep Internetowy w dniu
  jego
  otrzymania.
 12. Potwierdzenie jest wysyłane automatycznie na adres e-mail Klienta podany przy rejestracji lub
  przy
  składaniu Zamówienia jednorazowego.

§5. PŁATNOŚĆ

 1. Wszystkie ceny wyrażone są w PLN lub EUR (dla angielskojęzycznej wersji sklepu), są cenami
  brutto i
  zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena
  wiąże
  zarówno Klienta jak i Sprzedawców.
 3. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT.
 4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  1. gotówką przy odbiorze (płatne Dostawcy przy Dostawie);
  2. przelew bankowy na konto bankowe Sprzedawców, przy wpłacie należy jako tytuł podać nr
   zamówienia).
  3. za pomocą systemów PRZELEWY24.

§6. PARAGONY, FAKTURY VAT

 1. Do każdego zakupionego produktu dołączany jest paragon fiskalny; nie ma możliwości wystawienia
  duplikatu
  paragonu fiskalnego.
 2. Aby otrzymać fakturę VAT, należy poprosić Sprzedawców DOBRYMOMENT.COM o wystawienie takiej
  faktury
  niezwłocznie po zakupie, podając mailem dane do faktury VAT. W przypadku zmiany decyzji z
  paragonu na
  fakturę NABYWCA powinien przesłać paragon fiskalny pocztą na adres siedziby Sprzedawców w miarę
  możliwości
  jak najszybciej.

§7. DOSTAWA

 1. Zakupione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy – Poczty Polskiej lub firmy
  kurierskiej GLS.
 2. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia, jako adres dostawy.
 3. W dniu wysłania towaru do Klienta wysyłana jest informacja na adres e-mail Klienta od Sklepu
  Internetowego z potwierdzeniem realizacji wysłania Towaru;
 4. W przypadku, gdy Dostawę realizuje firma kurierska Klient dodatkowo otrzymuje wiadomość e-mail
  od
  firmy
  kurierskiej z podanym nr przesyłki i danymi kontaktowymi.
 5. Po podpisaniu odbioru przesyłki lub uiszczeniu opłaty pobrania Klient ma prawo do sprawdzenia
  zawartości
  paczki w obecności Dostawcy w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie
  dostawy.
 6. Zapłata za towar i formalności związane z rozliczeniem zakupów wysyłanych za pobraniem są
  dokonywane
  w
  miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je Dostawca.
 7. Cena podana przy każdym dostępnym towarze nie zawiera kosztów Dostawy. Koszt dostarczenia
  zamówionego
  towaru każdorazowo podawany jest na Stronie, podczas składania Zamówienia przez Klienta, przed
  zawarciem
  umowy sprzedaży.
 8. Termin dostarczenia zamówionych towarów wynosi od 24 godzin do 31 dni roboczych od momentu
  potwierdzenia
  Zamówienia przez Sprzedawców, o ile przed zawarciem umowy sprzedaży nie nastąpią inne ustalenia
  pomiędzy
  Sprzedawcami a Klientem odnośnie terminu dostawy.
 9. Dostawy poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą zostać potwierdzone przez obie strony a
  ich
  koszty
  ustalane są
  indywidualnie, w drodze negocjacji pomiędzy Sprzedawcami a Klientem.
 10. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru. Odbiór osobisty zamówionego towaru
  jest
  możliwy po potwierdzeniu przez sklep skompletowania zamówienia. Towar można odebrać w Biurze
  Handlowym w
  dni
  powszednie w godz. 9:00-16.00.
 11. Sprzedawcy dołączają do Dostawy fakturę VAT lub paragon obejmujące dostarczane pozycje
  Zamówienia.
 12. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawca podejmie kolejną
  próbę
  dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do Sprzedawców. Sprzedawcy nie ponoszą
  odpowiedzialności za utrudnienia doręczenia przesyłki leżące po stronie Klienta. Sprzedawcy
  ponowią
  Dostawę
  po wyeliminowaniu przeszkód uniemożliwiających dostarczenie Zamówionego Towaru. Jeżeli
  poprzednia próba
  Dostawy była niemożliwa z przyczyn leżących po stronie Klienta, będzie zobowiązany do
  poniesienia
  kosztów
  ponownej Dostawy zamówionego Towaru.
 13. Sprzedawcy informują, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Klient ma prawo
  (zgodnie z
  ustawą Prawo przewozowe) do zwrócenia się do dostarczyciela z żądaniem sporządzenia protokołu
  szkody w
  sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Klient
  otrzyma
  od
  dostarczyciela protokół szkody, Sprzedawcy zalecają przesłanie tego dokumentu (ewentualnie jego
  kopii)
  na
  adres siedziby Sprzedawców, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez
  Sprzedawców
  zgłoszonej przez Klienta reklamacji.

§8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY BEZ PODANIA PRZYCZYNY

 1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez
  podania
  przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcami w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia
  otrzymania
  towaru. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 2. Sprzedawcy przypominają, iż Konsumentem zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego jest osoba
  fizyczna
  dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
  gospodarczą
  lub
  zawodową.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcom albo drogą elektroniczną (wysyłając
  wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres dobrymoment@gmail.com) albo wysyłając pisemne
  oświadczenie na
  nośniku papierowym pocztą tradycyjną na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawców. Oświadczenie
  to
  Konsument
  może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach
  konsumenta.
  Sprzedawcy udostępnia wzór formularza. W zależności od wyboru Konsumenta ustawowy formularz może
  zostać
  przesłany zarówno pocztą elektroniczną (jako plik będący załącznikiem do e-maila) jak i pocztą
  tradycyjną
  (czyli na nośniku papierowym).
 4. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcom
  na
  adres:
  MOMENT Przemysław Asztemborski
  ul. Śląska 24
  44-335 Jastrzębie-Zdrój
 5. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak
  uszkodzeń w trakcie transportu. W miarę możliwości, o ile nie stanowi to dla Klienta
  uciążliwości,
  zalecane
  jest opakowanie Towaru w oryginalne opakowanie z kompletną jego zawartością.
 6. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawcy zwracają mu w terminie 14 dni od daty
  odstąpienia
  od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia
  rzeczy), z
  wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego
  niż
  najtańszy
  zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach
  konsumenta,
  Sprzedawcy mogą wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub
  dostarczenia
  przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Sprzedawcy uprzejmie proszą Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o
  dołączenie do
  oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru paragonu albo faktury VAT, gdyż może się to
  przyczynić
  do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia od umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, wartość towaru oraz kosztów dostawy Towaru do Klienta zostanie
  zwrócona
  Klientowi, w taki sam sposób w jaki klient wpłacił należność do sklepu w terminie 14 dni od daty
  złożenia
  przedmiotowego oświadczenia przez Klienta.
 9. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w
  odniesieniu
  do
  umów:

  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną
   zgodą
   konsumenta, który
   został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
   przedsiębiorcę
   utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
   którymi
   przedsiębiorca nie
   sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
   według
   specyfikacji
   konsumenta ub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
   mająca
   krótki termin
   przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
   opakowaniu,
   której po
   otwarciu
   opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
   higienicznych, jeżeli
   opakowanie
   zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze
   względu na swój
   charakter,
   zostają
   nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w
   celu
   dokonania pilnej
   naprawy
   lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których
   wykonania
   konsument
   żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub
   konserwacji,
   prawo
   odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub
   rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
   programy
   komputerowe
   dostarczane
   w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
   prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów
   mieszkalnych,
   przewozu rzeczy,
   najmu
   samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi,
   sportowymi lub
   kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
   materialnym, jeżeli
   spełnianie
   świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do
   odstąpienia od umowy i
   po
   poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§9. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW, GWARANCJE

 1. Sprzedawcy odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość towaru w zakresie
  określonym
  przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art. 556 , 576 (4)
  Kodeksu
  cywilnego).
 2. Nabywca zobowiązany jest do użytkowania Towaru zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami
  producenta
  dot. eksploatacji i konserwacji. Sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe
  korzystanie z
  urządzenia lub stosowanie go do celów niewłaściwych.
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie dobrymoment.com są fabrycznie nowe, wolne od wad
  fizycznych i
  prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Sprzedawcy zobowiązani są do wydania towaru bez wad.
 5. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod
  numerem
  784620641, w tradycyjnej formie pisemnej na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawców, pocztą
  elektroniczną
  na adres: dobrymoment@gmail.com).
 6. Sprzedawcy ustosunkują się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w
  terminie
  14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.
 7. Reklamowany produkt odsyłać należy na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawców:
  Moment Przemysław Asztemborski
  ul. Śląska 24/19
  44-335 Jastrzębie-Zdrój
 8. Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru.
 9. Sprzedawcy uprzejmie proszą Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o
  dołączenie do
  reklamowanego produktu paragonu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego
  rozpatrzenia
  reklamacji.
 10. Sprzedawcy zalecają Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy
  składaniu reklamacji z formularza reklamacyjnego. Skorzystanie z formularza w żadnym wypadku nie
  jest
  konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, jednak może przyczynić się do
  przyspieszenia
  procedury reklamacyjnej.
 11. Niektóre z otrzymanych przez Kupujących towarów objęte są gwarancją producenta bądź
  dystrybutora.
  Zakres
  gwarancji udzielonej przez producenta bądź dystrybutora określa dołączony do towaru dokument
  gwarancyjny.
 12. Gwarancja, o której mowa w ustępie poprzednim, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
  uprawnień
  Kupującego będącego Konsumentem przysługujących mu wobec Sprzedawców na podstawie rękojmi.

§10. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Świadczone przez Usługodawców drogą elektroniczną usługi są bezpłatne. Sprzedaż towarów nie jest
  usługą
  świadczoną drogą elektroniczną.
 2. Do usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną należy:
  1. udostępnianie Użytkownikowi do wglądu opisów produktów (w tym zdjęć) za pomocą strony
   internetowej
   www.dobrymoment.com;
  2. udostępnianie Użytkownikowi za pomocą strony internetowej www.dobrymoment.com formularza
   zamówienia;
  3. wysyłanie, w przypadku wyrażenia na to przez Użytkownika odrębnej, świadomej i
   dobrowolnej zgody, na
   adres poczty elektronicznej Użytkownika, newsletter’a;
  4. umożliwianie Użytkownikowi korzystania z konta w Sklepie internetowym.
 3. Usługobiorca w każdej chwili ma możliwość zakończenia świadczenia przez Usługodawcę usług, o
  których
  mowa
  w ust. 2 pkt a i b niniejszego paragrafu, poprzez opuszczenie strony internetowej
  www.dobrymoment.com.
 4. Usługobiorca w każdej chwili ma możliwość zakończenia przez Usługodawcę usługi, o której mowa w
  ust.
  2
  pkt d, poprzez usunięcie swojego konta ze Sklepu internetowego.
 5. Zgoda, o której mowa w ust. 2 pkt c, zawsze może zostać przez Usługobiorcę cofnięta. W tym celu
  wystarczy
  wysłać do Sprzedawców na adres mailowy www.dobrymoment.com wiadomość e-mail z informacją o
  rezygnacji z
  newslettera.
 6. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługobiorca
  składać
  może w
  formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej
  Usługodawcy
  www.dobrymoment.com) bądź w tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu na adres: Moment
  Przemysław
  Asztemborski ul. Śląska 24/19 44-335 Jastrzębie-Zdrój).
 7. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w
  terminie do
  14 dni od dnia jej otrzymania.

§11. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji zamówienia oraz, w przypadku
  wyrażenia
  na
  to przez Klienta dodatkowej zgody, marketingu bezpośredniego towarów i usług świadczonych przez
  Sprzedawców.
 2. Dane osobowe Klienta chronione są zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
  osobowych
  (Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich,
  przetwarzanie ich z naruszeniem prawa oraz ich zmianę, utratę, naruszenie lub zniszczenie.
  Administratorzy
  zabezpieczają dane osobowe Klienta zgodnie z przepisami Rozporządzenia ministra spraw
  wewnętrznych i
  administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych
  oraz
  warunków
  technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne
  służące do
  przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich
  wykorzystywania
  lub
  ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są
  niezbędne do
  zrealizowania zamówienia przez Sklep.
 4. Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez
  konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych.

§12. PRAWA AUTORSKIE

 1. Sprzedawcom albo podmiotom współpracującym z nimi, przysługują prawa autorskie do wszelkich
  materiałów,
  wzorców, formularzy i innych treści zawartych na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych przez Sprzedawców na Stronie Internetowej jest
  dopuszczalne
  tylko dla celów współpracy ze Sprzedawcami i tylko na własny użytek Klienta.
 3. Dane oraz wszelkie inne materiały udostępnione Klientowi lub Użytkownikowi na Stronie
  Internetowej,
  podlegają ochronie prawa autorskiego, nie jest dopuszczalne wykorzystanie ich w celu prowadzenia
  przez
  Klienta lub Użytkownika działalności konkurencyjnej wobec Sprzedawców.

§13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie informacje na temat towarów w ofercie internetowego sklepu dobrymoment.com są zgodne z
  danymi
  katalogowymi producentów.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25
  Nr
  110,
  poz. 1189) Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Handlowego
  o
  wszczęcie
  postępowania mediacyjnego.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za
  pośrednictwem
  Sklepu internetowego ze Sprzedawcami/Usługodawcami umów jest sąd właściwy według przepisów
  Kodeksu
  postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji
  Handlowej (Dz.
  U. z
  2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25
  września
  2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów
  konsumenckich
  (Dz.
  U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek o rozpatrzenie
  sprawy do
  Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym.
  Jednakowoż
  zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawców/Usługodawców
  (Sprzedawcy/Usługodawcy mogą, lecz nie muszą zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały
  Polubowny
  Sąd
  Konsumencki).
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Przedsiębiorców ze
  Sprzedawcami/Usługodawcami za pośrednictwem Sklepu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu
  znajduje
  się siedziba Sprzedawców/Usługodawców.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe powszechnie
  obowiązujące
  przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 6. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w
  tym
  Klientów) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na
  mocy
  powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności
  postanowień
  Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące
  przepisy
  prawa polskiego.
 7. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu
  Użytkowników
  o
  przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie 2 (dwóch) tygodni przed dniem wejścia ich w życie.
  Zamówienia
  złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Regulaminu, która
  obowiązywała w
  momencie składania zamówienia. W wypadku, jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść
  wprowadzanych
  zmian
  posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze sklepu internetowego.
 8. Niniejszy Regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście
  na
  podstronę https://dobrymoment.com/agreement i dokonanie wydruku albo zapisanie pliku html z
  regulaminem na
  dysku
  twardym komputera.
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 31.12.2019 r.